Politica de Confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a asigura respectarea dreptului utilizatorilor site-ului la protecția datelor cu caracter personal, am implementat măsuri specifice de protecție, luând în considerare legislația română, precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2017/679 – aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul”).

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație prin care dvs. puteți fi identificat, în special printr-un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente aflate în legătură cu identitatea dvs. fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială.

Stoica Crinela Isabela Î.I. (BellArts) ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs. la protecția datelor cu caracter personal, iar prezentele condiţii reprezintă notificarea stabilită de art. 13 sau 14 din Regulament prin care  explicăm de ce colectăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care protejăm aceste date, precum și care sunt drepturile dvs. în legătură cu această colectare de date.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/679, Stoica Crinela Isabela Î.I. (BellArts) va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori.

Vă încurajăm să citiți cu atenție documentul și să ne solicitați orice informație suplimentară sau orice lămurire pe care o considerați necesară, cu privire la conținutul acestei informări.

 1. Informații colectate

Stoica Crinela Isabela Î.I. (BellArts) colectează următoarele informații de la utilizatorii săi:

I. Dacă sunteți client al site-ului, sunt prelucrate datele cu caracter personal cum ar fi:

 • Nume și prenume
 • Număr de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Adresa de facturare
 • Adresa de livrare
 • Date referitoare la modul în care utilizați site-ul (de exemplu, comportamentul /preferințele /obișnuințele dumneavoastră în cadrul domains)
 • Precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

II. Dacă sunteți vizitator al site-ului, sunt prelucrate datele cu caracter personal pe care le furnizați:

 • În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel
 • În mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigarii, istoricul căutarilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Refuzul dvs. de a furniza astfel de date determină imposibilitatea preluării comenzilor dvs. precum și imposibilitatea trasmiterii de informații privind produsele/ofertele promoționale/oferte personalizate/servicii/ evenimente organizate.

2. Scopul colectării datelor este:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și Stoica Crinela Isabela Î.I. (BellArts)  , respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare;
 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de Stoica Crinela Isabela Î.I. (BellArts), prin intermediul site-ului.

 Temeiurile colectării de date cu caracter personal pe site pot fi următoarele:

 1. Persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specific;
 2. Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 3. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
 4. Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 5. Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă în exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul;
 6. Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

3. Folosirea informațiilor colectate

Stoica Crinela Isabela Î.I. (BellArts) folosește informația colectată de la dvs. în scopul personalizării serviciilor oferite dvs. și a verificării identității dvs. În măsura în care datele sunt acordate pentru cumpărarea unui produs, ele vor fi folosite pentru facturare și livrare, în conformitate cu legislația română în vigoare. De asemenea, în măsura în care ați optat pentru primirea newsletter-ului nostru, vom folosi datele primite de la dvs. pentru corecta personalizare a acestuia și informarea dvs. cu privire la ofertele BellArts.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, iar în cazurile în care avem o obligația legală de a păstra datele dvs. cu caracter personal o anumită perioadă de timp, perioada de păstrare va fi cea prevăzută de lege. În funcție de situația concretă, această perioadă va varia, putând fi cuprinsă între 1 zi și 10 ani. 

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu închiriem / vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părti.

Pe lângă operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane împuternicite de Operator.

Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilițăti persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Stoica Crinela Isabela Î.I. (BellArts) prin intermediul site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevazută de lege etc.

6. Drepturile utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal și exercitarea acestora

În vederea protejării la un standard cât mai ridicat a datelor, utilizatorul are o serie de drepturi reglementate de lege, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează.

 • Dreptul la acces

Utilizatorul are dreptul de a obține accesul la datele sale cu caracter personal pe care le prelucrăm, precum și dreptul de a obține copii ale acestora. Copia datelor având caracter personal vă poate fi oferită fie în format electronic, fie în format fizic, în funcție de solicitarea dvs. şi de natura datei solicitate. Pentru solicitarea informațiilor despre datele cu caracter personal existente în site, precum și pentru a solicita ștergerea parțiala sau totală a acestor date, este nevoie să fie adresată cererea folosind adresa de e-mail contact@bellarts.ro sau să fie expediată o scrisoare prin poștă sau curierat la sediul social al BellArts.

De asemenea, utilizatorul are dreptul să obțină orice informații suplimentare relevante (cum ar fi motivul prelucrării datelor cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, informații privind prelucrarea și divulgarea acestor date și orice alte asemenea informații).

 • Dreptul la rectificarea datelor

Utilizatorul are dreptul de a obține rectificarea oricăror inexactități ce vizează datele sale cu caracter personal prelucrate de către noi. De asemenea, are dreptul de a obține completarea oricăror date cu caracter personal care sunt incomplete.

Orice utilizator este incurajat sa contacteze site-ul la adresa contact@bellarts.ro ori de câte ori observă că există o inexactitate în privința datelor sale cu caracter personal sau că datele sale cu caracter personal prelucrate de către BellArts sunt incomplete.

 • Dreptul la ștergerea datelor

Utilizatorul are dreptul la ștergerea datelor având caracter personal. Acest drept nu este un drept absolut, ceea ce înseamnă că legea instituie anumite limitări în privința exercitării acestui drept („dreptul de a fi uitat„).

 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm, în special în cazul în care contesta exactitatea datelor, în cazul în care prelucrarea datelor este ilegală ori în cazul în care prelucrarea acestor date nu mai este necesară, potrivit legii.

 • Dreptul de a obiecta

Utilizatorul are dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor având caracter personal de către noi, în special în cazul în care prelucrarea se realizează în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care se află acesta, caz în care datele acestuia trebuie anonimizate în cel mai scurt timp de la sesizarea obiectării din baza de date a site-ului și anonimizarea acestora trebuie confirmată utilizatorului.

 • Dreptul la retragerea consimțământului

Pentru datele cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului, utilizatorul are dreptul de a își retrage consimțământul în orice moment, la fel de ușor cum l-a și acordat inițial. Retragerea consimțământului nu va afecta însă legalitatea prelucrării datelor pe care am realizat-o înainte de retragerea consimțământului.

Dreptul la retragerea consimțământului nu este unul absolut, ceea ce înseamnă că există cazuri în care datele nu vor fi șterse ca urmare a retragerii consimțământului (de exemplu în cazul în care datele având caracter personal sunt folosite pentru ca site-ul să se conformeze unei obligații legale).

Aplicarea retragerii consimțământului se aplică din momentul înregistrării acesteia și operarea retragerii consimțământului se va realiza în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare.

 • Dreptul de a depune o plângere în fața autorității competente

Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu referire la aspectele ce privesc prelucrarea datelor cu caracter personal de către Stoica Crinela Isabela Î.I. (BellArts).

 • Procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri și dreptul de a solicita ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor  sau care  afectează într-o măsură semnificativă să fie luate de persoane fizice, nu exclusiv de computere

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate printr-un proces decizional automatizat în vederea personalizării informațiilor şi comunicărilor comerciale adresare dumneavoastră. 

Aveți dreptul de a solicita modificarea modului în care sunt prelucrate automat datele dumneavoastră personale, solicitând verificarea procesului automatizat prin intervenție umană. 

Pentru a afla mai multe informații cu privire la datele cu caracter personal, cu privire la modul în care datele sunt colectate, prelucrate și protejate, orice utilizator poate contacta la orice moment responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul întreprinderii individuale, adresându-se prin mail la contact@bellarts.ro.

7. Confidențialitatea minorilor

Vă aducem la cunoștință că datele personale ale bebelușului precum și data evenimentului (date furnizate de dvs.), sunt informații pe care le prelucram strict pentru personalizarea produselor din comanda dumneavoastră. Odată cu plasarea comenzii, vă exprimați acordul pentru folosirea acestor date cu caracter personal.

Bellarts.ro nu contactează cu bună știință sau nu colectează informații de la persoane cu vârstă sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârstă sub 18 ani.

Dacă printr-o eroare intrăm în posesia unor astfel de informații și suntem înștiințați de acest lucru, vom obține consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.

Dacă doriți să ne comunicați primirea de informații despre persoanele cu vârstă sub 18 ani, vă rugăm să ne contactați pe email la contact@bellarts.ro.

NOTĂ!

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor, veți fi înștiințat pe email (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.

Această pagina de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://bellarts.ro/politica-cookies/